Taiwan

 

Taiwan Pain Society 

Official Journal: The Taiwan Journal of Pain

Chapter Mailing Address:

Yu-Chuan Tsai, Prof, President
Taiwan Pain Society
No.138,Sheng Li Rd.
Tainan
Taiwan, R.O.C.70403
Tel: 886-6-235-3535 Ext. 5349
Fax: 886-6-208-7553
Email: casp001@hotmail.com
Web: www.pain.org.tw

Board of Directors:

President: Yu-Chuan Tsai, Prof
Secretary General: Yen-Chin Liu, MD
                             Yeong-Ray Wen, MD
Treasurer: Shang-Yi Lee , MD

Control Board:

   Shung-Tai Ho, Prof
   Jen-Kun Cheng, MD
   Yi-Jer Hsieh, MD
   Kuang-I Cheng, Prof
   Ping-Heng Tan, Prof

Executive Board:

Chih-Jen Hung, MD
Koung-Shing Chu, MD
Wei-Zen Sun, Prof
Jhi-Joung Wang, Prof
Chih-Cheng Chien, Prof
Chih-Shung Wong, Prof
Chia-Shiang Lin, MD
Kuen-Bao Chen, MD
Chun-Chang Yeh, MD
Kwong-Leung Yu, MD
Chun-Jen Huang, Prof
John On-Nin Wong, MD
Chih-Cheng Wu, MD
Ping-Wing Lui, MD
Hui-Bih Yuan, MD
Feng-Sheng Lin, MD

Past Meeting:

  • March 9-10, 2013, Taipei, Taiwan, 24th Annual Scientific Meeting of the Taiwan Pain Society (IASP chapter). Venue: Mackay Memorial Hospital, Taipei. Keynote Speakers: Prof. Patrick Mantyh, Prof. Jianguo Cheng, Prof. Robert van Seventer, Prof. Yoji Saito, and Prof. Sang Chul Lee. (Tel: +886 2 5433535 ext. 3009; Email: 2013@pain.tw; Web: pain.mmh.tw)